Gezondheid en overheid

Op verschillende beleidsniveaus zijn de afgelopen jaren initiatieven genomen die enerzijds de werkzaamheidsgraad en de werkbaarheid van de jobs moeten verhogen maar anderzijds ook de gezondheidskloof moeten dichten.

Gezondheidsbevordering op het werk kan hierbij als strategie een meerwaarde betekenen. Een aantal randvoorwaarden zijn hierbij belangrijk :

  • Opnemen van een gedeelde verantwoordelijkheid door de werknemers, de bedrijven en de samenleving (dienstverleners, partnerorganisaties, onderzoekscentra en de verschillende overheden) voor een goede gezondheid op de werkvloer.
  • Gebruiken van één gemeenschappelijk referentiekader, namelijk werkvermogen in de verschillende beleidsdomeinen. Werkbaar werk én gezondheid worden hierin voorgesteld als determinanten van goed werkvermogen van werknemers.
  • Intersectorale samenwerking waarbij de visie, doelstellingen en implementatie gezamenlijk worden afgesproken. Intersectorale samenwerking situeert zich zowel op het niveau van de Vlaamse beleidsdomeinen onderling (Werk en sociale economie – Preventieve gezondheid) als tussen het Vlaamse en federale beleid.

Dit moet ervoor zorgen dat bedrijven een integraal gezondheidsbeleid kunnen voeren, waarin zowel aandacht is voor leefstijlthema’s als voor welzijnsdomeinen zoals gezondheid, ergonomie en psychosociale belasting.

Meer info over hoe de thema's gezondheid en werk samen worden opgenomen in het Vlaamse en federale beleid. 

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be