Gezondheid en diversiteit

Bedrijven die de dag van vandaag een duurzaam personeels- en loopbaanbeleid willen voeren, dienen hierbij best bijzondere aandacht te besteden aan diversiteit. Dit betekent dat zij een diversiteitsbeleid voeren waarin acties zijn opgenomen die de instroom, doorstroom, opleiding en het behoud van werknemers moeten bevorderen.

Specifieke aandacht moet hierbij gaan naar het 'activeren' van kansengroepen op de arbeidsmarkt zoals allochtonen, 50-plussers, mensen met een arbeidshandicap en laaggeschoolden. De werkzaamheidsgraad van deze groepen is immers nog steeds te laag. Nochtans zou aanwerving van mensen uit deze groepen soelaas kunnen bieden bij moeilijk in te vullen vacatures. 

Een diversiteitsbeleid beperkt zich bovendien niet enkel tot kansengroepen maar heeft aandacht voor alle medewerkers die werkzaam zijn in het bedrijf.

Acties of interventies die bijdragen tot een betere mentale en/of fysieke gezondheid van alle medewerkers kunnen perfect onderdeel zijn van een diversiteitsbeleid. Gezonde medewerkers voelen zich immers meer betrokken en zijn meer gemotiveerd, wat hun werkvermogen en inzetbaarheid op lange termijn ten goede komt.

Bovendien zou voldoende aandacht voor gezondheid ook een oplossing kunnen zijn voor de relatief grote uitval van oudere werknemers door gezondheidsproblemen.

Aandacht voor zowel diversiteit als gezondheid op het werk getuigt dus van heel wat maatschappelijk en duurzaam engagement van het bedrijf ('employer branding'). Niet alleen geven ze kansengroepen meer toegang tot de arbeidsmarkt, het feit dat deze mensen bovendien gestimuleerd en ondersteund worden via de werkomgeving om gezonder te leven maakt ook een meer duurzame integratie op de arbeidsmarkt mogelijk van deze doelgroep.

Dus ook de volledige maatschappij zal hier wel bij varen. Bedrijven kunnen hiervoor bovendien beroep doen op begeleiding en subsidies van de Vlaamse overheid. 

Best Practice: Bekijk hier hoe Kringwinkel 't Rad vzw gezondheid integreert in het diversiteitsbeleid. 

Meer info: Diversiteit op het werk en De juiste stoel

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be